Kultúra rozhodnutí

Cintorín Brezno. Vizualizácie: LABAK

Na úvod o krajine. Pomenovanie krajina alebo krajinný medzi nami otvára mnoho diskusií a naším cieľom je neustále hľadať, či sme schopní uchopiť komplexnosť témy a ako s tou komplexnosťou vieme narábať.

Publikované

Čo to vzniká za mestom

Ilustrácie: Martin Šveda

Dnes je zrejmé, že celosvetový rozvoj miest sa deje predovšetkým prostredníctvom rozrastania predmestí – suburbanizáciou. Tento proces postihol prakticky všetky mestá vyspelého sveta a neobišiel ani Bratislavu.

Publikované

Metropolitná krajina

Schémy: Bureau Bas Smets & LIST

Okraje mesta nie sú ostrou hranou, sú to rôznorodé medzipriestory, kde sa mesto prelína s krajinou a krajina s mestom, rurálne aktivity s tými mestskými.

Publikované

Medzipriestor v kontexte mesta

Northala Fields Park v Londýne. Zdroj: Marko & Placemakers

Rozvoj sídiel a následná suburbanizácia sú celosvetovým trendom, prinášajúcim nové výzvy, na ktoré neexistujú univerzálne riešenia. Okrem vitálnych miest často vznikajú aj medzipriestory a vágne miesta bez programu a jasného vymedzenia.

Publikované

Kontinuita krajiny

Lesný charakter pokroku vegetácie Skanderbeg square v Tirane. Foto: Filip Dujardin, Guust Selhorst, Samuela Hidri, Shqiponja Dakaj

Rozhovor o význame zelene, pôvode a kontinuite divokej krajiny v meste, esencii bohatej mediteránnej vegetácie a ovocných stromoch na námestiach, na každom mieste prepletený témou biodiverzity a trvalej udržateľnosti.

Publikované

KONCEPT 2⋅2023: Mestská krajina

Magazín KONCEPT 2⋅2023

Mestá nikdy neboli uzavretými organizmami, ich vznik, neustály rast a potreba vzájomného prepojenia vždy pretvárala krajinu okolo. Mestská krajina je tak tvorená nielen prvkami s jasnou funkciou – stavbami, ulicami, námestiami, parkami a cestami, ale aj množstvom priestorov bez zreteľnej funkcie.

Publikované

Open source návrh nájomného bytu

Vrakuňa, Stavbárska ulica, marec 2022. Foto: Peter Čintalan

Martin Varga a Martin Kvitkovský tvoria hravý ateliér s jednopísmenovým názvom ô. Preslávení najmä ako „pamiatkari“ prostredníctvom obnovy hradu Uhrovec, sa púšťajú do obnovy mladšej architektúry – rozporuplného a médiami pošpineného Pentagonu.

Publikované

Architektúra komunít

Vizualizácia projektu Manufaktúra v Bernolákove. Zdroj: Imagine Development

Téma bývania je mimoriadne rozsiahla a dotýka sa takmer každej oblasti ľudského života. V ideálnom prípade by mal podmienky na dostupné bývanie definovať štát a samospráva. Byť relevantným hráčom, ktorému nejde o zisk, ale o všeobecné dobro.

Publikované

DOM.ov

Obec Svinia. Foto: archív autorky, Fb projekt DOM.ov

Domov a bývanie. Základná ľudská potreba a jedna z najfundamentálnejších kategórií Maslowovej pyramídy. V ideálnom svete právo. Bez bývania to nejde, nejde to však ani s bývaním nelegálnym a v nevyhovujúcich podmienkach.

Publikované