KONCEPT 2⋅2023: Mestská krajina

Magazín KONCEPT 2⋅2023

Mestá nikdy neboli uzavretými organizmami, ich vznik, neustály rast a potreba vzájomného prepojenia vždy pretvárala krajinu okolo. Mestská krajina je tak tvorená nielen prvkami s jasnou funkciou – stavbami, ulicami, námestiami, parkami a cestami, ale aj množstvom priestorov bez zreteľnej funkcie.

KONCEPT 1⋅2023: Iné formy bývania

Náš vzťah k súkromnému vlastníctvu nehnuteľností má tradíciu. Vlastnenie bolo a mentálne stále je zhmotnením nášho životného snaženia. Je dôkazom úspechu, mantrou a ideálom. Vlastnenie je status.